Alternative Refrigerator Technology: Magnetic refrigeration system

ในสถานการณ์ที่ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงส...

Continue reading

Future Possibility of Magnetic Generator​​

อย่างที่ทราบกันดีว่าแหล่งพลังงานฟอสซิลมีปริมาณลดลงและราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์จึงมีคว...

Continue reading