Executive’s Talk

BOI ผลักดันให้ Subcon Thailand เป็นศูนย์กลางการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน

BOI ผลักดันให้ Subcon Thailand เป็นศูนย์กลางการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน
Share with

นับเป็นโอกาสอันดีที่ทาง MEGA Tech ได้เข้ามาสัมภาษณ์คุณพัชรดา นวกะวงษ์การ ที่ได้เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ทาง MEGA Tech จะขอกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการนำพากองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้ก้าวทันการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในปัจจุบัน ผ่านงาน SUBCON Thailand 2024 ในครั้งนี้

BOI ผลักดันให้ Subcon Thailand เป็นศูนย์กลางการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน
คุณพัชรดา นวกะวงษ์การ ที่ได้เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

คุณพัชรดา ได้กล่าวถึงประวัติการทำงานที่ผ่านมาว่า “ตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการที่ BOI ในปี 2541 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 25 ปีผ่านมาแล้ว โดยชีวิตการทำงานราชการเริ่มต้นที่หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หรือ หน่วย BUILD เป็นหน่วยงานแรก ซึ่งทำอยู่เป็นเวลากว่า 10 ปี โดยดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุนและการรับช่วงการผลิตภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ และก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย หลังจากนั้น จึงย้ายมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน รับผิดชอบงานวิเคราะห์โครงการและการบริหารสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน โดยรับผิดชอบกิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน กิจการด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน ที่มุ่งเน้นส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

จนถึงปี 2560 ได้รับโอกาสให้ไปประจำการที่สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เป็นเวลา 4 ปี ดำเนินงานชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment, FDI) จากญี่ปุ่น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรญี่ปุ่น ซึ่งมีความสำคัญและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย การปฏิบัติงานในช่วงนั้นทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นักลงทุนต้องการแล้ว การมี local supplier และ local partner ที่ดี เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการพิจารณาตัดสินใจของนักลงทุน และเป็นการเสริมสร้าง Ecosystem เพื่อรองรับการลงทุนในประเทศ

หลังจากนั้น ได้ย้ายกลับมารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 4 (ชลบุรี) เป็นเวลา 1 ปี และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 3 เป็นเวลา 1 ปี ดูแลรับผิดชอบอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคพื้นฐาน และจึงมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย เมื่อตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเปรียบเสมือนการกลับมาสู่บ้านหลังเดิมอีกครั้ง”

BOI ผลักดันให้ Subcon Thailand เป็นศูนย์กลางการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน
คุณพัชรดา นวกะวงษ์การ ที่ได้เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

วิสัยทัศน์ในการนำพากองพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่ความมีประสิทธิภาพในการผลิต

คุณพัชรดา ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์อันก้าวไกล ที่จะนำพากองพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันผู้ประกอบการในอนาคต ว่า “กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ มีภารกิจหลักๆอยู่ 3 ส่วนงาน คือ 1. งานเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (หรือ BUILD) 2. การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทย และการลงทุนของไทยในภูมิภาค และ 3. การส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

สำหรับในที่นี้อยากจะขอเน้นภารกิจการดำเนินงานเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หรือ BUILD ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดยการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัทขนาดใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติให้หันมาจัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า

ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่ความรุนแรงมากขึ้นเช่นในปัจจุบัน การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและการรับช่วงผลิตที่เข้มแข็ง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ นับเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการผลิต (Production Efficiency) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Enhancement) ของอุตสาหกรรมทั้งระบบ

นอกจากนั้นแล้ว จากปัจจัยความท้าทาย โดยเฉพาะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า รวมถึงการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง ซึ่งทำให้เกิดการโยกย้ายฐานการผลิตและการปรับโครงสร้าง Supply Chain ครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโอกาสสำหรับประเทศไทยในการดึงดูด FDI โดยไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายปลายทางสำคัญของการย้ายฐานการผลิต และมีโอกาสเป็นศูนย์กลางการผลิตและกลไกขับเคลื่อนระบบห่วงโซ่อุปทานของโลก

ดังนั้น ในช่วงเวลานี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทย จากคลื่นการลงทุนของนักลงทุนรายสำคัญทั้งที่เข้ามาลงทุนในไทยแล้วรวมถึงที่มีความสนใจและกำลังมีแผนจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทั้งผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ยักษ์ใหญ่จากหลากหลายค่ายรถ รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่มาตั้งฐานการผลิตที่ไทย ผู้ประกอบการไทยจำเป็นที่จะต้องปรับตัว พัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อการเติบโตให้สามารถเข้าสู่ Supply Chain ในอุตสาหกรรมการผลิตของอุตสาหกรรมเหล่านั้นให้ได้

แผนการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการไทยจึงมุ่งส่งเสริมการเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น EV และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่กำลังจะเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดยการผลักดันผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ให้เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานให้มากที่สุด  เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการด้วยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการรายใหญ่สู่ผู้ประกอบการไทยด้วย”

BOI ผลักดันให้ Subcon Thailand เป็นศูนย์กลางการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน
คุณพัชรดา นวกะวงษ์การ ที่ได้เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

SUBCON Thailand 2024 หนึ่งในงานสำคัญช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

“การจัดงาน Subcon Thailand 2024 (ปีที่ 18) งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน เป็นงานใหญ่ประจำปีของเรา ซึ่งถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมสนับสนุนของไทย และผลักดันให้งาน Subcon Thailand เป็นศูนย์กลางการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน เพื่อให้ไทยเป็นประเทศรับช่วงการผลิตที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมสำคัญของภูมิภาค โดยกองมุ่งเน้นให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ การเจรจาซื้อขายชิ้นส่วน โดยจะเชิญบริษัทผู้ซื้อชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทย และผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของงาน นอกจากจะรักษาฐานอุตสาหกรรมเดิมที่ไทยมีความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมสนับสนุนไว้ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและโลหะ พลาสติก ในขณะเดียวกันจะเน้นการขยายต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยมีศักยภาพในการเติบโตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมถึงอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

โดยเฉพาะในปีนี้ การจัดงาน Subcon Thailand 2024 ได้ไฮไลท์การนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนและการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม EV ซึ่งเป็น New Product Champion ของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงตลอด Supply Chain การจัดงานครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิต EV ของภูมิภาค”

กล่าวถึงกิจกรรมสำคัญในงาน SUBCON Thailand 2024

นอกจากพื้นที่จัดแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงาน ดังนี้

  • Business Matching การจับคู่เจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างบริษัท

ผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศกับผู้ประกอบการรับช่วงการผลิต โดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วน SMEs ไทยภายในงาน ในปีนี้เราคาดหวังว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจไม่ต่ำกว่า 9,000 คู่ และเกิดมูลค่าการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่า 22,000 ล้านบาท

  • สัมมนา“BOI Symposium” เป็นเวทีนำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม EV จากผู้บริหารระดับสูงของค่ายผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายสำคัญ ตลอดจนยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาไปสู่การจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย และส่งผลให้เกิดการขยายการลงทุนในประเทศต่อไป
  • BUYERS’ Presentation – การให้ข้อมูลและนโยบายการจัดซื้อจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้า
  • BUYERS’ SHOWCASE – โซนจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
  • BUYERS’ VILLAGE – การจัดแสดงชิ้นส่วนที่ต้องการจัดซื้อและจัดหาผู้รับช่วงการผลิตของบริษัทผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ

ช่องทางการติดตาม

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรับข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สามารถติดตามได้ที่ช่องทาง

Website: https://build.boi.go.th

Line Official: @buildboi

Facebook: กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

  • เชิญชวนผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและบริษัทผู้ซื้อที่ต้องการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน SUBCON THAILAND 2024 วันที่ 15-18 พ.ค. 2567

Hall 104, ไบเทค บางนา ติดตามข่าวสารงานเพิ่มเติมได้ที่ www.subconthailand.com

*************************************