เทคโนโลยีในการติดตามสินทรัพย์ ( ASSET TRACKING TECHNOLOGIES )

ตลาดการติดตามสินทรัพย์มีมูลค่ากว่า 17.14 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 และคาดว่าจะสูงถึง 34.82 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ...

Continue reading

Health Happens Everywhere: THE LOGISTICS OF TELEMEDICINE

เทคโนโลยีอัตโนมัติที่เข้าถึงผู้บริโภคแบบที่ไม่เคยมีก่อนนั้นสามารถตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพ สวัสดิภาพ การเฝ้าดูแลรักษา...

Continue reading

Long-Range Cargo Drones for Instantaneous eCommerce Delivery in the Near Future

แม้แนวคิดการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการขนส่งจะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ตลาดโดรนขนส่งทางไกลกลับเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ...

Continue reading