อิทธิพลของเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล (Data Management Technology)ที่มีต่อการวัด

เนื่องจากผู้ผลิตในปัจจุบันจำเป็นต้องควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสม่ำเสมอและเชื่อถื...

Continue reading

เทคโนโลยีอัจฉริยะของซอฟแวร์มาตรวัดอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0

ในปัจจุบันผู้ประกอบการต่างต้องการลดการผิดพลาดของชิ้นงานที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซอฟต์แวร์ เป็นหนึ่ง...

Continue reading