Article: Executive’s Talk
Article: Executive’s Talk
JTECH มุ่งมั่นพัฒนาทุกๆด้าน เพื่อเป็นหนึ่งในฟันเฟืองธุรกิจของลูกค้า

JTECH มุ่งมั่นพัฒนาทุกๆด้าน เพื่อเป็นหนึ่งในฟันเฟืองธุรกิจของลูกค้า

MEGA Tech ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ คุณสุรัตน์ สูตรสุข ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท เจ เทค แมชชีนเนอรี่ จํากัด ผู้นําเข้าแล...

Continue reading

BOI ผลักดันให้ Subcon Thailand เป็นศูนย์กลางการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน

BOI ผลักดันให้ Subcon Thailand เป็นศูนย์กลางการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน

นับเป็นโอกาสอันดีที่ทาง MEGA Tech ได้เข้ามาสัมภาษณ์คุณพัชรดา นวกะวงษ์การ ที่ได้เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนา...

Continue reading

ความท้าทายในอนาคตของเจเทคโตะ  JTEKT 'S FUTURE CHALLENGES

ความท้าทายในอนาคตของเจเทคโตะ JTEKT ‘S FUTURE CHALLENGES

ในฐานะบริษัทในเครือของ เจเทคโตะ คอร์ปอเรชั่น(JTEKT Corporation) ประจำภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย และให้บ...

Continue reading

พลังแห่งเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการตัดโลหะแผ่น เส้นทางสู่การทำงานอย่างชาญฉลาดในโรงงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

พลังแห่งเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการตัดโลหะแผ่น เส้นทางสู่การทำงานอย่างชาญฉลาดในโรงงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ปัจจัยสนับสนุนภาคการผลิตที่สำคัญสำหรับงานโลหะแผ่นซึ่งก็คือ เครื่องจักร จึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อ...

Continue reading

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในสายอุตสาหกรรมยาน...

Continue reading

มาตรวัดวิทยาเชิงอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำสูง  สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมยุค IIoT เพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

มาตรวัดวิทยาเชิงอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำสูง สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมยุค IIoT เพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

Continue reading

หัวใจหลักของ “ONI”  คือการพัฒนาการบริการ After-Service

หัวใจหลักของ “ONI” คือการพัฒนาการบริการ After-Service

หัวใจหลักของ ONI Intertrade ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการมา คือ การพัฒนาบุคลากร การให้บริการ และการก้าวตามเทคโนโลยี...

Continue reading

เทคโนโลยีโคบอท (COBOT) ส่งเสริมการผลิตชิ้นงานที่ซับซ้อนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เทคโนโลยีโคบอท (COBOT) ส่งเสริมการผลิตชิ้นงานที่ซับซ้อนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

MEGA Tech ได้รับโอกาสสัมภาษณ์ คุณอัครินทร์ เหมอยู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซราไทย จำกัด ถึงเทคโนโลยี COBOT (Coll...

Continue reading