Manufacturing Trends

THE SCIENCES THAT IMPROVE LIVES IN THE Rich-Data, Poor-Information World

THE SCIENCES THAT IMPROVE LIVES IN THE Rich-Data, Poor-Information World
Share with

Article by: Asst.Prof. Suwan Juntiwasarakij, Ph.D., MEGA Tech Senior Editor

THE SCIENCES THAT IMPROVE LIVES IN THE Rich-Data, Poor-Information World
Figure 1: Potential applications delivered by big data sciences
Source: IOM’s GMDAC 2017

“รุ่มรวยข้อมูล ขาดแคลนสารสนเทศ” ข้อความนี้ได้อธิบายถึงปรากฏการณ์ในยุคดิจิทัลที่ภาครัฐและเอกชนต่างก็ลงทุนอย่างหนักในเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัลได้ก่อให้เกิดข้อมูลปริมาณมหาศาลแก่องค์กร อย่างไรก็ดี การมีข้อมูลอยู่ในมือกับการมีสารสนเทศที่มีคุณภาพนั้นเป็นคนละเรื่อง ส่วนเม็ดเงินที่ลงไปกับเทคโนโลยีก็ไม่ได้ทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพขึ้นมาได้อย่างอัตโนมัติ และสิ่งที่นำเสนอต่อไปนี้จะเป็นการชี้ให้เห็นว่าข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่นั้นสามารถทำไปปั้นเป็นโอกาสซึ่งเป็นประโยชน์และส่งผลต่อสังคมได้อย่างไร

MOBILE BIG DATA

โมบายบิ๊กเดต้า (MDB) มาพร้อมกับโอกาสที่จะสร้างผลกระทบทางสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ United Nation Sustainable Development รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต่างก็หาวิธีการใหม่ๆ ที่จะปรับปรุงการออกแบบ การสร้าง การดูแลโครงการต่างๆ โดยใช้สารสนเทศที่เที่ยงตรง ทันท่วงที และเข้าถึงได้ง่าย กรอบงานดังที่จะได้เห็นในภาพต่อไปนี้ประกอบและจัดเรียงโดยแบ่งออกเป็น 5 อรรถบทซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญโดยที่ตัวกรอบงานมีฐานคิดจากงานวิจัยภาคสนาม ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการใช้ข้อมูลเครือข่ายการสื่อสารที่ผูกกับหลักการและกฎระเบียบข้อบังคับ

OPPORTUNITY FOR SOCIAL IMPACT

บทวิเคราะห์ของ PwC ได้กล่าวไว้ว่าประชากรกว่า 150 ล้านคนทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะได้รับประโยชน์จากโครงการอันเป็นผลมาจากโซลูชั่นทางด้าน MBD ในระยะ 5 ปีต่อจากนี้ โดยที่ผลกระทบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะเข้าถึงประชากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการมลพิษและการจราจรคับคั่ง จนถึงการเยียวยาสถานการณ์ฉุกเฉินและการเข้าถึงบริการสาธารณะที่จำเป็น

Opportunity for Cities, Infrastructure and Economic Growth

โอกาสอยู่ที่การขยายความครองคลุ่มการให้บริการสาธารณะสุขพื้นฐานที่จำเป็น ประชากรกว่า 60 ล้านคนใน 41 ประเทศจะเข้าถึงสาธารณะที่มีคุณภาพได้ดีขึ้น เนื่องจากมีการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึงอันเป็นผลมาจากโซลูชัน MBD ที่มีเป้าหมายในการวางแผนการกระจายสถานบริการสาธารณะสุขนั่นเอง

THE SCIENCES THAT IMPROVE LIVES IN THE Rich-Data, Poor-Information World
Figure 2: Mobile big data impact assessment framework
Source: PwC

ข้อมูลเชิงพิกัดยังสามารถทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงรูปแบบความหนาแน่นและการอพยบข้ามถิ่น ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนการกระจ่ายและการจัดตั้งสถานบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชากรเข้าถึงบริการดังกล่าวได้มากขึ้น เมื่อนำข้อมูลทางเชิงพิกัด เข้ากับ ข้อมูลพยากรณ์การเติบโตประชากรและข้อมูลการรับภาระของสถานพยาบาลสาธารณะสุขแล้ว จะสามารถนำไปใช้เพื่อการวางแผนให้ประชากรเข้าถึงสถานพยาบาลสาธารณะสุขอย่างมีสมดุลและมีประสิทธิภาพ การเกิดภาวะหยั่งรู้เช่นนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนที่ดีซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ทันต่อเวลา มีความน่าเชื่อถือ ในมิติของการเคลื่อนที่และตำแหน่งของประชากร

Opportunity in Climate Change and Environment

โอกาสอยู่ที่การลดมลภาวะทางอากาศในเมืองใหญ่ลง คาดการณ์ว่าจะสามารถช่วย 120,000 กว่าชีวิต ผลจากมาตรการรับมือการจราจรที่ดีขึ้นในการควบคุมผลมลภาวะในเมืองใหญ่ตามที่ปรากฏอยู่ในภาพ มาตรการเหล่านี้มีศักยภาพในการลดมลพิษทางอากาศอันเป็นบ่อเกิดของโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคทางเดินหายใจ และโรคมะเร็งทั่วทั้งใน เอเชีย ลาติน และยุโรป

THE SCIENCES THAT IMPROVE LIVES IN THE Rich-Data, Poor-Information World
Figure 3: Most impacted countries where MBD-supported initiatives could improve health care coverage
Source: PwC analysis

ข้อมูลการเดินทางเคลื่อนที่รวบรวมแบบนิรนามมาจากรูปแบบการโทร การส่งข้อความสั้นและการสื่อสารข้อมูล มีความใกล้เคียงความสอดคล้องกับการสังเกตการณ์จราจรภาคสนามถึง 94% สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลแสดงความหนาแน่นการจราจรในรูปแบบเวลาจริงโดยที่รวบรวมข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้มาจากเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ นี่จะช่วยองค์กรท้องถิ่นของแต่ละเมืองมีความสามารถในการออกมาตรการนโยบายในระยะสั้นเช่นระบบการจัดการจราจรในพื้นที่กลางเมือง และในระยะยาวเช่นการวางแผนระบบการคมนาคมขนส่ง การเข้าถึงข้อมูลการจราจรและความคับคั่งแบบเวลาจริงจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างมาตรการที่ตอบสนองต่อระดับมลพิษทางอากาศอันเกี่ยวเนื่องกับการจราจรได้

THE SCIENCES THAT IMPROVE LIVES IN THE Rich-Data, Poor-Information World
Figure 4: Most populous cities exposed to high levels of air pollution
Source: PwC analysis

Opportunity for Managing Disaster

โอกาสอยู่ที่ความสามารถในการตอบสนองต่อภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2025 จะมีประชากรกว่า 25,000 ชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ เพราะว่าโซลูชัน MBD จะช่วยการอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้น ช่วยให้ประชากรเป็นหมื่นๆ จากการบาดเจ็บ และลดการสูญเสียทรัพย์สินได้เป็นมูลค่ากว่า 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ

THE SCIENCES THAT IMPROVE LIVES IN THE Rich-Data, Poor-Information World
Figure 5: Countries with largest population at risk to natural disasters where MDB can make an im pact
Source: PwC analysis

Opportunity for Citizen Inclusion

โอกาสอยู่ที่การให้บริการทางการเงิน แม้ว่านวัตกรรมบริการทางการเงินได้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ประชากรกว่า 1.7 พันล้านคนทั่วโลกยังไม่สามารถเข้าสถาบันทางการเงินและรูปแบบบริการดังกล่าวได้ แม้ว่าบริการทางการเงินทั้งแบบดั่งเดิม แบบดิจิทัล และแบบโมบายจะปรากฏอยู่ในหลายประเทศ แต่ว่าระดับการเข้าถึงบริการเหล่านี้ยังต่ำในหมู่ประชากรที่มีฐานะและรายได้ต่ำ สืบเนื่องจากความไม่ยืดหยุ่น ขาดความตระหนัก ความไม่มั่นใจ และความไม่เชื่อมั่นต่อการให้บริการ

THE SCIENCES THAT IMPROVE LIVES IN THE Rich-Data, Poor-Information World
Figure 6: Countries with unbanked adult populations that MDB could better support
Source: PwC analysis

เพราะเหตุดังที่กล่าวมาเบื้องต้น คาดว่าโครงการที่จัดทำขึ้นมาโดยอาศัย MBD จะสามารถรองรับประชากรกว่า 70 ล้านคนให้เข้าถึงและเข้าใช้บริการทางการเงินในช่วง 5 ปีนี้ เท่ากับว่าส่งผลให้กลุ่มประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงธนาคารและบริการทางการเงินลดลงถึง 8% ในประเทศเป้าหมายในภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา