Special Report

ถอดรหัสการพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับสู่ อุตสาหกรรม 4.0

Share with

รหัสของการพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับสู่ อุตสาหกรรม 4.0

จุดเริ่มต้นของการค้นของการค้นหาอะไรที่เป็นความลับมักจะเริ่มต้นจากลายแทงหรือแผนที่นำทางเช่นเดียวกันการค้นหารหัสลับที่จะเปิดเผยขั้นตอนการพัฒนากำลังคน จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่ามีรหัสมากมายในการพัฒนาคนให้กับอุตสาหกรรม เท่าที่ผู้เขียนพบขณะนี้คือ 2Ts (Today และ Tomorrow), 2Q (Quantity และ Quality), 4Ds (Dirty, Dangerous, Difficulty และ Dignity), 4Cs (Change Adaptable, Competency, Characteristics และ Continuous Learning) และ 3Rs (Recruit, Retain และ Retire) ซึ่งพอจะจำแนกเป็นหมวดหมู่ของการพัฒนากำลังคนให้กับภาคอุตสาหกรรมได้เป็น 3 หมวดหลักได้แก่ ความต้องการและปัญหาของการพัฒนา สมรรถนะที่ต้องพัฒนาให้ตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรม และรูปแบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

ปัญหาที่ประสบในการพัฒนาบุคลากรให้กับอุตสาหกรรรการผลิต

นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมการผลิตให้มีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น Automation, Robotics, AI, IoT, AR, VR และ อื่นๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคตที่จะต้องปรับไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0 หรือ อุตสาหกรรมดิจิทัล ดังนั้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันจะต้องติดตามและปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัจจัยหลักในการพัฒนา คือบุคลากร ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาให้มีสมรรถนะที่ อุตสาหกรรม 4.0 ต้องการให้ได้ และต้องตอบโจทย์ปัญหา 2Qs ของการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ Quantity และ Quality ซึ่งเราประสบปัญหามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กล่าวคือเราประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังคนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ และการเปลี่ยน Generations ของกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม  ในวงอุตสาหกรรมการผลิตกล่าวกันว่าเด็กรุ่นใหม่ ไม่อยากทำงานในอุตสาหกรรม 4Ds ได้แก่  Dirty, Dangerous, Difficulty และ Dignity ซึ่งตัวสุดท้ายเป็นค่านิยมที่ผู้ปกครองและตัวเด็กเองให้ความสำคัญกับการเรียนจนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย ทำให้กระทบกับคุณภาพของแรงงาน เป็นเหตุให้หลายโรงงานต้องจ้างระดับปริญญาตรีมาทำงานช่างเทคนิค ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบกับคุณภาพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน เพราะระบบการผลิต Input > Process > Output ไม่ว่าจะผลิตสินค้าหรือผลิตคนก็เช่นกัน ถ้าต้องการ Output ดี แต่ Input ที่เข้ามาไม่ถึงเกณฑ์ ก็ต้องปรับ Process ให้ดียิ่งขึ้น แต่ในความเป็นจริง ด้วยทรัพยากรที่จำกัดทำให้ไม่สามารถปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เข้ากับแต่ละระดับได้ ใช้หลักสูตร One fit all ทำให้ไม่สามารถผลิตคนตามที่อุตสาหกรรมต้องการได้

สมรรถนะของกำลังคนในอุตสาหกรรม 4.0

สมรรถนะใดบ้างที่บุคลากรใน ยุค 4.0 ต้องมี ดังได้กล่าวมาแล้วว่าความท้าทายของการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่เป็นยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0 กล่าวคือเราต้องพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ 2Ts คือ Today กับ Tomorrow  ดังนั้นจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปรับตัว ให้สามารถทำงานในอนาคตได้แล้ว แต่ก็ยังจำเป็นต้องพัฒนาให้สามารถทำงานในปัจจุบันได้อย่างดีแล้วด้วย หากถามว่าสมรรถนะใดเป็นสมรรถนะหลักสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในอนาคตใน ยุค 4.0 ได้นั้น สมรรถนะหลักคือ สมรรถนะในการเรียนรู้ (Learnability)  เพราะหากเขาสามารถที่จะเรียนรู้ ทักษะด้านต่าง ๆได้ด้วยตนเองแล้ว เขาสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ แต่การที่จะทำงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพนั้นยังจำเป็นต้องประกอบด้วยสมรรถนะ และคุณลักษณะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการอีก อาจเรียกว่า สมรรถนะ 4Cs ประกอบด้วย Change Adaptable, Competency, Characteristics และ Continuous Leaning ซึ่งประกอบเป็นสมรรถนะบุคลากร 4.0 ของภาคอุตสาหกรรม ตามภาพประกอบที่ 1

ภาพประกอบที่ 1 สมรรถนะของกำลังคนในอุตสาหกรรม 4.0

รูปแบบการพัฒนากำลังคนในเพื่อให้มีสมรรถนะตามที่อุตสาหกรรมต้องการ

               การจะพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะดังที่กล่าวแล้วนั้น คงไม่ใช่หน้าที่ของการศึกษาฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่ต้องเป็นความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรม รวมถึงตัวโรงงานหรือสถานประกอบการเอง เพราะสุดท้ายเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นทำงานได้กับงานและเทคโนโลยีของแต่ละโรงงานจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมหน้างาน (On the job training) ซึ่งโรงงานและสถานประกอบการต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการนี้เป็นอย่างมาก

รูปแบบความร่วมมือการพัฒนากำลังคนเพื่อให้มีสมรรถนะตามที่อุตสาหกรรมต้องการนั้นต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งภาคการศึกษา ภาคการพัฒนาหลังจบการศึกษา และที่สำคัญคือภาคอุตสาหกรรมเองที่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้น คือให้ข้อมูล 2Qs ทั้งปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดฝึกอบรมหน้างานอย่างเป็นระบบ (Structured On The Job Training, SOJT) ก่อนที่กำลังคนนั้น ๆจะเข้าทำงานจริง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสามภาคส่วนนี้ต้องร่วมมือกันทำงานพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบให้เกิดการต่อเนื่องและต่อยอดซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันตั้งแต่ต้น

บทสรุปของการพัฒนากำลังคน 4.0            

ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด 1.0 ถึง 4.0 หรือในอนาคตต่อไป การประกอบธุรกิจทุกประเภทบุคลากรก็ยังคงเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของธุรกิจนั้นๆเสมอ และความท้าทายในการบริหารงานบุคคลก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสามเสาหลัก 3Rs คือ Recruit, Retain และ Retire คือจะหาคนที่ถูกที่เหมาะสมกับตำแหน่งได้อย่างไร เมื่อพัฒนาเขาแล้วจะรักษาเขาไว้ให้อยู่กับองค์การได้อย่างไร และการถ่ายทอดความรู้ทักษะของพนักงานให้เป็นขององค์การได้อย่างไรเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องจากไป สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายในการพัฒนาคนทั้งสิ้น

Article by: Mr. Somwang Boonrakcharoen, President of TGI & MEGA Tech

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *