Executive’s Talk

SIMTec: มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ก้าวสู่โลกอุตสาหกรรม 4.0 อย่างไม่หยุดยั้ง

Share with

MEGA Tech ได้รับเกียรติสัมภาษณ์คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ก่อตั้ง “สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec)” ได้เล่าถึงยุทธศาตร์สำคัญของสถาบัน SIMTec ว่าเป็นสถาบันฝึกอบรมทางเทคนิคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นบนความร่วมมือของ 14 องค์การภาครัฐและเอกชน โดยการสนับสนุนจากผู้ผลิตเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมเกือบ 20 บริษัท เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการลงทุนใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นำไปสู่การยกระดับคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังเข้ามาใหม่ มีส่วนทำให้อุตสาหกรรมของประเทศก้าวหน้าและพัฒฯไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดยเร็ว

คุณจิระพันธ์ได้กล่าวย้อนกลับไปถึงวันเริ่มแรกของสถาบัน SIMTec “สถาบันฯได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2562 ได้เตรียมหลักสูตรมาตรฐานและได้เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ มาเป็นลำดับ เพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก็เกิดปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ถึงปี 2563 การระบาดทวีความรุนแรงมากขึ้น จนท้ายที่สุดต้องยุติการจัดฝึกอบรมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ยังคงดำเนินการบางโครงการที่ได้ปฏิบัติงานไปบางส่วนแล้ว เช่น การร่วมจัดฝึกอบรมตามความร่วมมือกับองค์กรภาคราชการ ให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบและเข้าสู่วัยแรงงาน ซึ่งทำได้ภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ต่อมาก็ได้ปรับหลักสูตรมาเป็นรูปแบบไฮบริดที่ให้การฝึกอบรมทั้ง On-site และ Online ด้วย นับว่ายังสามารถจัดฝึกอบรมได้ระดับหนึ่งไม่ถึงต้องหยุดชะงักไปเสียเลย นอกจากนั้นก็เป็นการเปิดสถาบันฯให้กับผู้ไปเยี่ยมชมเรียนรู้ มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ และสถาบันเอกชนเข้ามาเยี่ยมชมจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน SIMTec ก็ได้เริ่มใช้ช่วงจังหวะวิกฤติจัดวางหลักสูตรใหม่ ๆ พร้อมกับปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อพร้อมรับเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย แต่โชคไม่เข้าข้างกลับกลายเป็นว่าโควิด-19 ได้ขยายกลายพันธุ์มีการระบาดเร็วขึ้น ในขณะที่ทางราชการเองก็ยังไม่สามารถจัดการหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนตามที่คาดหวัง มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 จนเหตุการณ์ดีขึ้นเมื่อสิ้นปี 2564 ยังสามารถจัดฝึกอบรมบางส่วนตามความร่วมมือไปได้เฉพาะแบบออนไลน์ บัดนี้พอมองเห็นโอกาสที่จะเริ่มงานอย่างจริงจังได้ในเวลาอันใกล้ ทีมงาน SIMTec จึงได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานด้วยการปรับการฝึกอบรมเป็นรูปแบบผสมผสานโดยเน้นการอบรมทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งถึงขณะนี้หลักสูตรต่าง ๆ ก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมที่จะเริ่มต้นอย่างจริงจังได้ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดยมีการวางหลักสูตรเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

  1. หลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่แรก หลังจากที่มีเวลาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ขยายหลักสูตรให้ทันตามที่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงรักษาแนวทางหลักสูตรในงาน Machining Strategy, Measuring Innovation และ Factory Automation
  2. หลักสูตรที่ 2 เป็นหลักสูตรที่สถาบัน SIMTec ได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมกันจัดเป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านมาตรวิทยาและระบบควบคุมคุณภาพ ซึ่งคุณนันทวัฒน์ ธนสารเศรณีวณิช ผู้จัดการโครงการพิเศษ กล่าวเสริมว่า “เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการอบรมหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีเครื่องมือวัดใหม่ ๆ จัดอบรบนักเรียน ปวส. ทั่วประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ มีจำนวนผู้เข้าร่วมมากถึง 50 วิทยาลัย โดยมีนักเรียน ปวส มากกว่า 2,100 คน อบรมทั้งหมด 3 วัน และทำการสอบประเมินผลมอบประกาศนียบัตรโดยสถาบัน SIMTec ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ”

คุณจิระพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า “ บุคคลที่จะสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวผู้เข้าอบรม โดย SIMTec จะมีแบบฟอร์มการประเมินให้ เมื่อประเมินผลเสร็จแล้ว จะส่งผลประเมินกลับมาให้ทาง SIMTec เพื่อสรุปคะแนน ทั้งนี้เป็นการควบคุมประสิทธิผลของการจัดอบรมในแต่ละหลักสูตรให้มีมาตราฐานที่สูงขึ้น”

3. หลักสูตรที่ 3 เป็นหลักสูตรพิเศษเฉพาะที่สถาบัน SIMTec ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเอง โดยมุ่งเน้น กระบวนการผลิตแบบ Smart Manufacturing  อันเป็นเป้าหมายสำคัญที่ SIMTec จะเดินหน้าต่อไปในอนาคต  คุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า “ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง จากประสบการณ์ของสุมิพลที่สั่งสมมากว่า 33 ปี ส่งผลให้เรามีความชำนาญด้านอุตสาหกรรมการผลิต สามารถแก้ปัญหาหน้างานต่างๆ ของสถานประกอบการ โดยเฉพาะสายงาน Machining Solution, Measurement Solution และ Smart Manufacturing Solution นอกจากนั้นยังมี Technology Partner หลายสาขานำเทคโนโลยีอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาช่วยตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี  โดยองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ได้นำมาผสานกับระบบ IoT และ Automation เพื่อส่งผ่านกระบวนการ Digital Transformation ให้กับลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมได้ทุกกลุ่มงาน”

คุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ ได้กล่าวเสริมในเรื่องเทคโนโลยีว่า “ทาง SIMTec ได้รับต่อมาจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น โดยทีมวิศวกร ของ SIMTec และบูรณาการกับทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมไทย ส่งผลให้เราสามารถสร้าง Master Trainer เพิ่มมากขึ้น เพื่อทำการถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญให้แก่ผู้ประการได้ เร่งให้การยกระดับอุตสาหกรรมสู่ 4.0 ของประเทศไทยในอนาคต”

คุณจิระพันธ์ได้กล่าวต่อไปว่านอกจาก 3 หลักสูตรหลักที่กล่าวมาแล้ว สถาบัน SIMTec ยังมีหลักสูตรพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากหลาย ๆ ภาคส่วนของหน่วยราชการไทย ตัวอย่างโครงการ คือเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้ชื่อหลักสูตร “Digital Manufacturing Program” มุ่งเน้นอบรม 2 ส่วนคือ ผู้ประกอบการ และ ภาคการศึกษา

  1. หลักสูตรการเตรียมผู้ออกแบบและพัฒนาระบบอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เป้าหมายคือ การ Upskill และ Reskill ให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
  2. หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
  3. หลักสูตร “Digital Manufacturing and IIoT Program”

เป้าหมายคือ การเตรียมความพร้อมบุคลากรทางด้านดิจิทัลให้กับประเทศไทย

  • หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์”

เป้าหมายคือ การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนอาชีวะในพื้นที่ EEC เพื่อพร้อมออกมาสู่ตลาดแรงงาน

กล่าวโดยรวมสถาบัน SIMTec จัดอบรมเพื่อตอบสนองให้กับบุคคลที่ทำงานแล้วในแวดวงอุตสาหกรรม หรือบุคคลที่ยังไม่มีงานทำแต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยมีการสอนแบบ On-site และ Online ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างทางราชการ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ผลิตที่ให้การสนับสนุน เพื่อสร้างหลักสูตรมีความเข้มเข็งอย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้จะมีการประเมินผลอย่างเข้มงวด โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมที่มีคะแนนมากกว่า 80% ของแบบทดสอบ จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบัน SIMTec เพื่อความไว้วางใจความรู้และความสามารถบุคคล

หลักสูตรความร่วมมือกับองค์กรญี่ปุ่น

คุณจิระพันธ์กล่าวถึงประเด็นสำคัญต่อว่า “สถาบัน SIMTec ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐของญี่ปุ่น  “AOTS” The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships ผ่านการสนับสนุนของกระทรวงเศรษฐกิจการค้าของประเทศญี่ปุ่น (METI) โดยกำหนดหลักสูตรที่สำคัญด้าน Low Cost Automation  มุ่งเน้นการลงทุนระบบอัตโนมัติให้เข้าถึงได้ง่าย โดยเริ่มต้นจากกระบวนการผลิตด้วยต้นทุนต่ำ และหลักสูตร Future Inspection ด้านกระบวนการมาตรวิทยาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยใช้ระบบ Digital Measurement แทนคน ครอบคลุมไปถึงการออกแบบระบบอัตโนมัติ และประสิทธิภาพของเครื่องมือวัด 

โครงการนี้มีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานจำนวน 3,000 คนต่อปี และ หลักสูตร Advance Technology จำนวน 800 คนต่อปี โดยแต่ละหลักสูตรมีระยะการเรียนตั้งแต่ 1 ถึง 5 วัน ตามความเหมาะสม นอกจากนี้สถาบัน SIMTec ได้รับทุนในการดำเนินงานบางส่วนจากองค์กรภายนอกที่ได้ร่วมมือจัดทำหลักสูตรระยะยาว โดยทุนเหล่านี้นำมาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และเตรียมพร้อมที่จะทำงานเป็นลำดับต่อไป”

ปณิธานอันมุ่งมั่นของสุมิพลมาสู่ SIMTec

                คุณจิระพันธ์ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของ SIMTec ว่า “มาจากธุรกิจของสุมิพลในฐานะผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต จึงเป็นภาระหน้าที่ต้องให้การแนะนำการใช้งานและพัฒนาความเข้าใจให้กับลูกค้าอยู่แล้ว สุมิพลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรมาโดยตลอด อาจกล่าวได้ว่า เป็นบริษัทที่โดดเด่นเกี่ยวกับการอบรมเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้แก่ลูกค้ามาเป็นเวลาช้านาน จึงเป็นที่มาของการตัดสินใจก่อตั้งสถาบัน SIMTec เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้แก่แวดวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปสู่คุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วย”

คุณจิระพันธ์ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในโลกธุรกิจปัจจุบันการแข่งขันเข้มข้นขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งหนึ่งที่บริษัท สุมิพล มั่นใจว่าทิศทางที่จะนำพาบริษัทฯไปสู่ความเจริญเติบโต แข็งแกร่งและยั่งยืนคือภาพลักษณ์ของบริษัทฯที่คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อน สุมิพลจึงไม่เคยหยุดยั้งในเรื่องงานด้านเทคนิคและการพัฒนาบุคลากรให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นความสำคัญสูงสุด” ท้ายที่สุดคุณจิระพันธ์ได้เปิดเผยว่า “สุมิพลมีการจัดทำแผนธุรกิจระยะปานกลางและระยะสั้นเป็นปกติทุกปี แผนธุรกิจในรอบนี้ สุมิพลได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดยกระดับบริษัทฯให้เป็น “องค์กรแห่งเทคโนโลยี” จึงได้กำหนดสโลแกนใหม่จากที่คุ้นเคย Tool Professional เป็นAgile Technology ซึ่งหมายถึงความคล่องแคล่วว่องไว ปรับตัวได้ทุกโอกาสทางด้านเทคโนโลยี หรือเปรียบเทียบได้กับความเป็น Tech Company โดยมีแผนจะเพิ่มกำลังคนทางสายงานด้านเทคนิควิศวกรรม พัฒนาคนตลอดองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯจัดจำหน่ายและประโยชน์ในการนำไปใช้งานเพื่อสร้างความคิดร่วมของการทำงานเป็นทีมที่จะต้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งหวังที่จะให้ประโยชน์ตกแก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้อุปการะคุณให้มากที่สุด”

Article by: MEGA Tech

Reference:

  1. https://simtec.or.th/
  2. https://www.sumipol.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *