Measurement

ซอฟแวร์ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการวัด IIoT

Share with

Mitutoyo MeasurLink®ตัวช่วยจัดการระบบควบคุมคุณภาพการวัด รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ ในคอลัมน์นี้จะนำเสนอซอฟท์แวร์ที่จะทำให้เกิดคุณภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมากที่สุด

ระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพการวัดปัจจุบัน การตรวจสอบคุณภาพการวัดชิ้นงานนับได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมคุณภาพการผลิต เพราะเป็นการประกันได้ว่าชิ้นงานนั้นเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า โดยเฉพาะการผลิตปริมาณมากที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตอาจส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าไม่ตรงตามความต้องการ หรือไม่สามารถประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ทำให้เกิดของเสียเป็นจำนวนมาก

ปัญหาอุปสรรคที่มักพบเจอในระบบการตรวจสอบคุณภาพการวัดส่วนใหญ่ คือ การจัดการข้อมูลการวัด (Measurement Data Management) ตั้งแต่การบันทึกผลข้อมูลด้วยวิธีจดบันทึก การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ปริมาณข้อมูลที่มีจำนวนมากกว่าพื้นที่จัดเก็บ และนำผลการวัดบันทึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถสอบกลับ (Traceability) ข้อมูลผลการวัดได้ในระบบคุณภาพ

ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตหลายรายในภาคอุตสาหกรรมจึงได้นำระบบการจัดการข้อมูลการวัด (Data Management System) มาช่วยแก้ไขปัญหา เริ่มจากการเปลี่ยนเครื่องมือจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัลที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลผลการวัดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลการวัดได้ทันที (Real-time)

มันจะไม่มีประโยชน์เลย ถ้าสามารถส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ตามกำหนด แต่ในระหว่างกระบวนการผลิตเกิดข้อผิดพลาด (Errors) ซึ่งหมายความว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์บางชิ้น ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ และจำเป็นต้องนำไปผลิตใหม่หรือกำจัดทิ้ง ทำให้เสียทั้งเวลาและทรัพยากร การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดระบบดิจิทัล ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการ จึงเป็นตัวช่วยลดเวลา ลดข้อผิดพลาดในการจดบันทึกและการถ่ายโอนข้อมูล อีกทั้งยังสามารถประมวลผลการวัดได้ทันที (Real-time)

อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบการวัดนอกจากเปลี่ยนอุปกรณ์แล้ว จำเป็นต้องมีระบบซอฟต์แวร์การวัดที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเฝ้าติดตาม ควบคุมกระบวนการวัดทางสถิติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้

MeasurLink®ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลการวัดอย่างมีประสิทธิภาพ จาก Mitutoyo ที่จะมาสนับสนุนระบบการจัดการข้อมูลการวัด ให้คุณมั่นใจในการควบคุมคุณภาพการวัดในการผลิตได้อย่างแท้จริง สามารถเฝ้าติดตาม ควบคุมกระบวนการวัดทางสถิติแบบ Real-time รวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพไว้ได้

– สามารถรวบรวมข้อมูลแบบออนไลน์

– ควบคุมและวิเคราะห์กระบวนการผลิตทางสถิติ SPC

– รายงานการควบคุมคุณภาพ รายงานข้อมูลสถานการณ์ระบบการผลิตทั้งหมดและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ 

MeasurLink® ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างระบบการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Information Sharing) ที่มีคุณภาพ สำหรับ Integrated Network ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือวัด ทำให้การทำงานง่ายยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชันมาตรฐานของ MeasurLink ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อและรับข้อมูลจากเครื่องมือวัดแบบดิจิทัลได้ Real-time สามารถถ่ายโอนข้อมูลผลการวัดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงผลการวัดได้ทันที และยังรองรับเทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบ เครื่องมือวัดแบบดิจิทัลที่มีความแม่นยำ เช่น คาลิปเปอร์ (Caliper) ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) ไดอัลเกจ (Dial Gauges) ไดอัลเทส (Dial Test Indicators)  ไฮเกจ (Height Gauges) CMM ระบบ Vision Systems และอื่น ๆ อีกมากมาย

โดยเฉพาะเครื่องมือวัดของ Mitutoyo ที่มีเครื่องหมาย SPC เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าเครื่องมือชนิดนั้น ๆ สามารถเชื่อมต่อและส่งข้อมูลการวัดเข้าคอมพิวเตอร์ได้ และถ้ามีการวางระบบการวัดของทุกๆส่วนงานผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (LAN หรือ อินเตอร์เน็ต) จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันทีโดยผ่านโปรแกรม MeasurLink Real Time Plus ซึ่งสามารถแสดงผลเป็นตัวเลขหรือกราฟชนิดต่าง ๆ ได้

ช่วยให้หัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ทราบถึงปัญหาการผลิตและเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันที แม้จะยังไม่เกิดปัญหาขึ้น แต่ก็ยังสามารถใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนเพื่อป้องกันล่วงหน้าได้ ส่งผลให้มีความสามารถในการสั่งการได้ตรงจุด กำจัดข้อผิดพลาด  ยกระดับมาตรฐานในระบบควบคุมคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี แล้วยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

MeasurLink® มาพร้อมกับตัวเลือกการใช้งาน 5 โมดูล ดังนี้

1. Real-Time เก็บข้อมูลจากเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ และแสดงผลเรียลไทม์ออกมาเป็นข้อมูลทางสถิติ เช่น แผนภูมิและค่าทางสถิติที่เกี่ยวข้อง เช่น Xbar-R, Histograms, Control Charts, Run Chart, Cpk, Ppkเป็นต้น

2. Process Analyzer การวิเคราะห์เพื่อทำการเปรียบเทียบ โดยเข้าถึงฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลผลการวัดจาก MeasurLink Real-Time

3. Process Manager ผู้ดูแลระบบสามารถสังเกตการณ์การปฎิบัติงานในโรงงานได้จากข้อมูลที่เชื่อมต่อจาก MeasurLink

4. Gage R&R การประเมินผลและการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับ MSA ตามข้อกำหนด IATF 16949

5. Gage Management ใช้สำหรับวางแผนและกำหนดวันสอบเทียบเครื่องมือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ MeasurLink ยังรองรับการสร้าง Chart True Position และควบคุมความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง (Tolerance of Position) ฟังก์ชันนี้สามารถจัดกลุ่มรูปแบบของขนาดที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงภาพ True Position เทียบกับขนาดอ้างอิง (Reference Dimension) ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการวัดชิ้นงานตามแบบได้

MeasurLink สามารถกำหนดค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น (Bonus Tolerance) หรือแม้กระทั่งคำนวณ Capability values for a position characteristic เมื่อมีการกำหนดข้อมูลสภาวะเนื้อวัสดุ (Material Condition) เป็นค่าอ้างอิง

จัดเก็บข้อมูลแบบ Real-Time เพื่อการผลิตที่ราบรื่น

ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การจัดเก็บข้อมูลได้อย่างทันทีและค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกว่าแบบเดิมถึง 10 เท่า จนถูกนำไปใช้และขยายงานเพิ่มขึ้นอีก 30 – 50 สถานีวัด เพื่อรองรับการผลิตในอุตสาหกรรม และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคที่มักพบเจอในระบบการตรวจสอบคุณภาพการวัดส่วนใหญ่ คือ การจัดการข้อมูลการวัด (Measurement Data Management) ตั้งแต่การบันทึกผลข้อมูลด้วยวิธีจดบันทึก การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ปริมาณข้อมูลที่มีจำนวนมากกว่าพื้นที่จัดเก็บ และนำผลการวัดบันทึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

Article by: Sumipol Corporation Limited & MEGA Tech

Reference : https://www.sumipol.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *