Event, News, News, Talk of the Town

THTA Brings the heat treatment process to the next level to have a stronger standpoint

THTA Brings the heat treatment process to the next level to have a stronger standpoint
Share with

Article by: MEGA Tech

สมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย ได้รับการจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยกลุ่มคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมโลหะการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ.สมนึก  วัฒนศรียกุล นายกสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย ได้อธิบายกระบวนการอบชุบทางความร้อน ไว้ว่ากระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนเหล็กกล้าแข็งแรงขึ้น หรือ ที่เรียกว่า การชุบแข็ง ดังนั้นจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญมากในการกำหนดคุณสมบัติชิ้นส่วน เพราะจะเป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนนำไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั่วไป ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ทุกชิ้นส่วนที่กล่าวมานั้นล้วนเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ที่ใช้กระบวนการนี้มีอยู่ 2 ประเภท คือผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีกระบวนการอบชุบทางความร้อนอยู่ในโรงงานโดยตรง และผู้ให้บริการรับจ้างทำกระบวนการนี้โดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทยมีดังนี้

1. ส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมด้านการให้ความรู้ และการพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว

2. รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา

3. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ

4. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมและดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา

6. เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว ติดต่อประสานงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย รวมถึงระดับนานาชาติ และสมาคมนี้ไม่เกี่ยวกับกับการเมืองแต่อย่างใด

นอกจากวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว การที่มีการรวมตัวกันของบุคลกรด้านการอบชุบทางความร้อนทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ จะทำให้นำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ การรับฝึกงานของนักศึกษาในสาขานี้ได้โดยตรง กิจกรรมที่สำคัญที่ทางสมาคมตั้งใจที่จะดำเนินการคือการจัดอบรม และการสอบวัดระดับ เพื่อให้ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านการอบชุบทางความร้อน ซึ่งสิ่งนี้จะสามารถช่วยยกระดับบุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการอบชุบทางความร้อน

THTA Brings the heat treatment process to the next level to have a stronger standpoint

ทางด้านของ คุณภุมริน ซอศรีสาคร กรรมการผู้จัดการ Prolific Heating International Co., Ltd. (PHI) ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในงานสัมมนาหัวข้อ “การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมเตาชุบแข็งแบบ Sealed Quench และ เตาชุบแข็งแบบสายพาน” ในงาน Metalex2020 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 โดยพูดถึง Software ที่สามารถป้องกันการหยุดเตาที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ซึ่งข้อมูลที่ได้พูดถึงจะเกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมทางด้านเตาอบชุบในประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเรื่องการอบชุบทางความร้อนสามารถติดต่อได้ที่ สมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย
โทร. 061-009-8587 หรือ อีเมลได้ที่ [email protected]