Saving & Conservation Energy

Energy Conservation of On-Site Motor Efficiency Through Web-Based Monitoring

Energy Conservation of On-Site Motor Efficiency Through Web-Based Monitoring
Share with

Article by: Pornphimol Winyuchakrit (Ph.D.) & MEGA Tech

Energy Conservation of On-Site Motor Efficiency Through Web-Based Monitoring

กลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังในกระบวนการผลิตอยู่เป็นจำนวนมาก มอเตอร์ไฟฟ้าจึงจัดเป็นอุปกรณ์ใช้พลังงานหลักของอุตสาหกรรมรวมถึงอาคารธุรกิจต่างๆ  แต่การประเมินค่าประสิทธิภาพและการติดตามการใช้งานมอเตอร์นั้นทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าจำเป็นต้องทราบงานทางกลที่มอเตอร์ส่งออกมา แต่การตรวจวัดที่แม่นยำจำเป็นต้องทำการถอดมอเตอร์แล้วนำไปทดสอบในห้องทดสอบเท่านั้น จึงเป็นไปได้ยากที่จะตรวจวัดประสิทธิภาพมอเตอร์ที่ติดตั้งใช้งานแล้ว  ดังนั้นในปัจจุบันการตรวจวัดประสิทธิภาพของมอเตอร์จึงมีเพียงการวัดการใช้กระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ขณะทำงานซึ่งจะแปรเปลี่ยนตามภาระที่มอเตอร์ขับและสภาพการทำงาน ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก ทำให้ไม่ทราบถึงประสิทธิภาพที่แท้จริง ส่งผลให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง รวมถึงมีส่วนทำให้ความสนใจที่จะเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงน้อยลงด้วย เพราะคิดว่ามอเตอร์ที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว

Energy Conservation of On-Site Motor Efficiency Through Web-Based Monitoring
รูปที่ 1 มอเตอร์ที่ใช้งานในโรงงาน

หากสามารถประเมินค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่ใช้งานอยู่ได้และแม่นยำพอสมควร จะทำให้สถานประกอบการทราบถึงความสิ้นเปลืองและความคุ้มค่าในการปรับปรุงมอเตอร์ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับการส่งเสริมการใช้งานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการสามารถเฝ้าระวังการใช้งานมอเตอร์ให้มีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา

ในปี พ.ศ.2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ให้การสนับสนุน กลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการพัฒนาโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ กลุ่มวิจัยจึงได้จัดทำโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ในลักษณะ  Web-based ขึ้นชื่อ MotorEFF  ขึ้น ขณะนี้เปิดให้ทดลองใช้งานแล้ว

ระบบตรวจวัดประสิทธิภาพมอเตอร์  MotorEFF คืออะไร

Energy Conservation of On-Site Motor Efficiency Through Web-Based Monitoring
รูปที่ 2 ระบบประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์

MotorEFF เป็นระบบประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์แบบออนไลน์ ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า แล้วป้อนข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ แทปเล็ต หรือ ติดอุปกรณ์เก็บข้อมูลอัตโนมัติส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IoT)  โปรแกรม MotorEFF บนเครื่องแม่ข่ายจะประเมินค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ และแสดงผล และบันทึกค่าลงในฐานข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาดูข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ของโปรแกรม MotorEFF  ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอกค่าทางไฟฟ้าของมอเตอร์ 2 จุดทำงาน และความเร็วรอบแต่ละจุด และค่าความต้านทานของขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์ จากนั้นโปรแกรมจะใช้เทคนิค Optimization หาคำตอบชุดพารามิเตอร์ในวงจรสมมูลย์ที่ใกล้เคียงที่สุด แล้วนำคำตอบที่ได้มาคำนวณและแสดงค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งานในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

MotorEFF ใช้งานอย่างไร

Energy Conservation of On-Site Motor Efficiency Through Web-Based Monitoring
Energy Conservation of On-Site Motor Efficiency Through Web-Based Monitoring

โปรแกรม MotorEFF ใช้งานได้ใน 3 ลักษณะ คือ

  • แบบที่ป้อนข้อมูลและคำนวณจากเว็บไซด์ในลักษณะของเครื่องคิดเลข โดยไม่เก็บค่าเก่าไว้
  • แบบที่ผู้ใช้ตรวจวัด และป้อนข้อมูลและให้มีการบันทึกค่าแบบ LOGBOOK และสามารถดูแนวโน้มได้
  • แบบติดตั้งกล่องส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติและส่งข้อมูลออนไลน์

โปรแกรม MotorEFF มีความสามารถ

  • สามารถสร้างฐานข้อมูลของมอเตอร์  และ QR Code เพื่อติดที่มอเตอร์และใช้ Smart phone อ่านและกรอกข้อมูลตรวจวัดได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถสร้าง Dashboard แสดงรายมอเตอร์ หรือภาพรวมของมอเตอร์ได้
  • บันทึกค่าที่เคยตรวจวัดและย้อนดูค่าในอดีตได้
  • สามารถตั้งเงื่อนไขการเตือนเมื่อมีการทำงานผิดปกติได้
  • สามารถประเมินผลประหยัดหากจะเปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงได้

การเข้าทดลองใช้งาน ขณะนี้โปรแกรม Motoreff  อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานแบบเครื่องคิดเลข หรือ แบบบันทึกค่าผ่านโทรศัพท์  สำหรับการใช้งานแบบส่งข้อมูลอัตโนมัติ จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของกล่องส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และความเร็วรอบบ้าง  ผู้สนใจสามารถติดต่อมาทางโครงการทาง “http://www.motoreff.com เพื่อขอเข้าใช้งาน